razvojni-svet

?
Razvojni svet

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija

V kohezijski regiji je organ odločanja Razvojni svet kohezijske regije. Vsako izmed osmih razvojnih regij, ki sestavljajo vzhodno kohezijsko regijo, v razvojnem svetu kohezijske regije zastopa pet predstavnikov. Predstavnike imenuje svet posamezne regije. Skupaj ima razvojni svet kohezijske regije 40 članov . Njihov mandat je vezan na programsko obdobje evropske kohezijske politike, trenutno je to obdobje 2014-2020. Ustanovna seja sveta je potekala v Mariboru 18. julija 2013, ko je bil imenovan tudi njen predsednik, dr. Ivan Žagar.

Razvojni svet opravlja naslednje naloge:

  • deluje kot pobudnik posvetovanj, usklajevanja, sodelovanja in skupnega delovanja razvojnih regij, razvojnih partnerjev v kohezijski regiji (predstavniki občin, gospodarstva in nevladnega sektorja) in ministrstev,
  • daje predhodno soglasje k vsebini in izvajanju programov EU, ki vplivajo na razvoj kohezijske regije (npr. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike),
  • sodeluje pri sprejemanju odločitev, povezanih z izvajanjem kohezijske politike,
  • opravlja razvojne naloge, ki jih sporazumno določijo občine in država

Delo Razvojnega sveta

Vsako leto Razvojni svet sprejme program dela . Z njim opredeli ključne aktivnosti delovanja in določi prednostne naloge. V letošnjem letu so to zlasti zagotavljanje podpore za uspešno izvedbo regijskih, sektorskih in med-regijskih projektov preko mehanizma dogovor za razvoj regij, spremljanje izvajanja projektov kohezijske politike ter načrtovanje vsebin in finančnih izhodišč za prihodnje programsko obdobje. Zlasti pa je naloga razvojnega sveta spodbujati, podpirati in oblikovati skupna stališča kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki bodo prispevala k skladnejšemu regionalnemu razvoju celotne Slovenije.

Razvojni svet se sestaja 2 do 3 krat letno, seje so odprte za javnost, razen če za določene točke dnevnega reda razvojni svet izglasuje izključitev javne obravnave. Strokovno in administrativno podporo kot tudi materialne in finančne pogoje za njegovo delovanje zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Način delovanja, naloge in pristojnosti sveta podrobneje določata Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16) in Poslovnik o delu Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (sprejet na 3. in 8. redni seji leta 2013 in 2015).

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)