Najpomembnejši vir sredstev za spodbujanje regionalnega razvoja tudi v naslednjih letih ostajajo sredstva evropske kohezijske politike (EKP). Upravičenci sredstva pridobivajo na podlagi postopka prijave projektne dokumentacije, ki jo pripravijo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi. Sofinanciranje projekta z odločitvijo o podpori potrdi organ upravljanja za EU kohezijsko politiko, t.j. je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki odobri finančni prispevek EU. Pogoj za odobritev finančnega prispevka EU za regionalne projekte je predhodna uvrstitev projekta v t.i. dogovor za razvoj regije.

Projekti iz podpisanih Dogovorov za razvoj regije

Dogovor za razvoj regije je podpisan sporazum med državo in posamezno razvojno regijo. Za obdobje štirih let opredeljuje projekte, ki so ključni za razvojni preboj in specializacijo regije. Podlaga sklenjenih dogovorov za razvoj regij so sprejeti regionalni razvojni programi vsake razvojne regije, ki so temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Z njimi se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Dogovori za razvoj regij so torej izvedbeni dokument regionalnih razvojnih programov. Dogovor za razvoj regije formalno podpišeta minister, pristojen za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta razvojne regije.

Projekti imajo lahko regijski ali sektorski poudarek. Regijski projektiuresničujejo razvojne cilje regije, sektorski projekti pa izhajajo iz ciljevpristojnega ministrstva. Obe vrsti projektov sledita osnovnemu cilju, t.j. regionalnemu razvoju regij. V aktualne dogovore za razvoj regij so bili projekti uvrščeni napodlagi usklajevanj med državo in razvojnimi regijami v procesu t.i.teritorialnega razvojnega dialoga.

Projekti iz podpisanih dogovorov se lahko neposredno uvrščajo v načrterazvojnih programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjujejov okviru kohezijske politike EU. Po uvrstitvi v dogovor prijavitelji pripravijoprojektno dokumentacijo, ki jo najprej vsebinsko, finančno in pravno pregledapristojno ministrstvo, nato še Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj inevropsko kohezijsko politiko), ki ustreznost projekta potrdi z izdajo odločitveo podpori. Z odločitvijo o podpori se določi delež sofinanciranja z evropskimi sredstvi.

Skupni znesek evropskih sredstev v okviru dogovorov za razvoj regije zakohezijsko regijo Vzhodna Slovenija znaša več kot 328 milijonov EUR.

Dogovor za razvoj regije so podpisale vse razvojne regije. Nekatere sopodpisale že njihove dopolnitve. Podrobnejši seznam projektov iz dogovora za razvoj regije po razvojnih regijah najdete v spodnji tabeli.

seznam projektov

Uvrstitev projekta v dogovor za razvoj regije ne pomeni, da bo projekt nujno pridobil tudi končno potrditev organa upravljanja za sofinanciranje izvedbe z evropskimi sredstvi. Odločitev o podpori prejmejo projekti, za katere je organ upravljanja  na podlagi posredovane projektne dokumentacije in prijave odločil, da so primerni za odobritev finančnega prispevka EU.

Spodaj so navedeni projekti, ki so že prejeli odločitev o podpori.

seznam projektov