Zakona o spodbujanju skladnega razvoja (ZSRR-2) z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja določa način medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi regionalne politike.

Eden izmed dokumentov načrtovanja regionalne politike so tudi regionalni razvojni programi (RRP), ki se pripravijo za programsko obdobje (2014-2020, naslednje sledi 2021-2027). Ti so temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Z njim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.

RRP se uresničuje z izvedbenim dokumentom, dogovorom za razvoj regije (DRR). Je dvostranski izvedbeni akt, ki ga dogovorita ministrstvo in razvojni svet regije in velja do izteka obdobja trajanja vključenih projektov ali nadomestitve z novim dogovorom za razvoj regije.  Z njim se dogovorijo ključni regijski in sektorski projekti, potrebni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije.

Podrobnejši podatki o sklenjenih dogovorih in vanje vključenih projektih so dostopni na spletni strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki je pristojno za izvajanje regionalne politike.