Temeljni namen evropske kohezijske politike (EKP) je, da kot izraz evropske solidarnosti s svojim obsegom in načinom delitve sredstev, ki jih namenja evropskim regijam, prispeva k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik ter k večji teritorialni povezanosti. Pomembno pripomore k ustvarjanju novih delovnih mest, trajnostni rasti in sodobni infrastrukturi, krepitvi človeškega kapitala ter izboljšanju kakovosti življenja.

V obdobju 2014-2020 se sredstva EKP dodeljujejo upravičenim projektom  med obe slovenski kohezijski regiji v skladu z merili za dodelitev sredstev za različno razvite evropske regije na ravni EU. Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je na voljo 60 %, Zahodni Sloveniji pa 40 % sredstev Sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada. Sredstva kohezijskega sklada so upravičena za območje celotne Slovenije.

S takšno delitvijo sredstev želi EU doseči čim hitrejšo rast in razvoj manj razvitih regij, kar bo omogočilo zmanjšanje obstoječih socialnih in ekonomskih razlik. Posledično bo omogočen hitrejši razvoj celotne EU.

Za doseganje cilja zagotavljanja vsaj približno enake kakovosti življenja vseh prebivalcev Slovenije je razvojnim težavam manj razvitih regij  potrebno nameniti vso potrebno pozornost. Najpomembnejši vir sredstev za spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja so sredstva evropske kohezijske politike (EKP). Na podlagi uvrstitve regionalno pomembnega projekta v Dogovor za razvoj regije se lahko prične postopek pridobitve EKP sredstev. Upravičenci sredstva pridobivajo na podlagi postopka prijave projektne dokumentacije, ki jo pripravijo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi. Sofinanciranje projekta z odločitvijo o podpori potrdi organ upravljanja za EU kohezijsko politiko, t.j. je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki odobri finančni prispevek EU.

V obdobju 2014-2020 je v Sloveniji na voljo 3.067.924.925 € sredstev EKP (brez upoštevanja programa React EU v 2002).

KRVS je upravičen do črpanja sredstev ESRR v višini 907.392.844 €, sredstev ESS+YEI v višini 397.896.629 €, ter za prijavo projektov v okviru kohezijskega sklada (KS), kjer je za območje Slovenije na voljo 914.046.895 €.