novice

Novica
Javni posvet programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027

BODITE OBVEŠČENI IN INFORMIRAJTE: SODELUJTE V PRVEM JAVNEM POSVETU /
SEIEN SIE INFORMIERT UND INFORMIEREN SIE: NEHMEN SIE AN DER ERSTEN ÖFFENTLICHEN KONSULTATION TEIL

Skupina zunanjih strokovnjakov, ki podpira postopek programiranja, je avgusta 2020 pripravila končno poročilo o teritorialni in socio-ekonomski analizi. Na podlagi analize in razprav s predstavniki delovne skupine za programiranje Slovenija-Avstrija 2021-2027 so bile pripravljene predhodne strateške usmeritve. Ta dokument predstavlja dokument za razpravo o razlogih za izbor ali ovirah zaradi katerih določeni specifični cilji za prihodnji program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 ne morejo biti izbrani. /
Im August 2020 wurde der Bericht über die territoriale und sozioökonomische Analyse vom Team externer Experten erstellt, die den Programmierungsprozess unterstützen. Auf Grundlage der Analysen und Diskussionen mit den Vertretern der Arbeitsgrippe zur Programmierung Slowenien-Österreich 2021-2027 wurden vorläufige strategische Ausrichtungen vorbereitet. Dieses Dokument enthält ein Diskussionspapier zu Überlegungen zur Auswahl oder zu Hindernissen bei der Nichtauswahl spezifischer Ziele für das künftige Interreg Programm Slowenien-Österreich 2021-2027.

Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je pomemben strateški korak, ki se opira na prispevek ključnih deležnikov – (potencialnih) upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Načrtovana je vrsta dejavnosti z namenom zbiranja vaših komentarjev, mnenj, predlog ali pogledov na ugotovitve v doslej pripravljenih dokumentih. Prispevki deležnikov bodo v pomoč delovni skupini za programiranje pri sprejemanju utemeljenih odločitev o strateški usmeritvi novega programa Interreg. /
Die Auswahl der programmpolitischen Ziele und der damit verbundenen spezifischen Ziele ist ein wichtiger strategischer Schritt, der sich auf die Beiträge der wichtigsten Interessengruppen stützt – (potenzielle) Begünstigte, politische Entscheidungsträger, thematische Experten usw. Eine Reihe von Aktivitäten ist geplant, um Ihre Kommentare, Meinungen, Vorschläge oder Erkenntnisse zu den Ergebnissen in den bisher vorbereiteten Dokumenten zu sammeln. Dies wird der Arbeitsgruppe Programmierung helfen, eine fundierte Entscheidung über die strategische Ausrichtung des neuen Interreg Programms zu treffen.

Prosimo, da nam informacijo o javnem posvetu pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim. /
Bitte helfen Sie uns, die Informationen über die öffentliche Konsultation zu verbreiten, indem Sie sie mit allen potenziell interessierten Parteien teilen.

Povejte svoje mnenje pri oblikovanju prihodnjega programa! SODELUJTE V SPLETNI ANKETI
Teilen Sie Ihre Meinung zum zukünftigen Programm! NEHMEN SIE AN DER ONLINE-UMFRAGE TEIL

Vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o predhodnih strateških usmeritvah, vabimo, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi: SPLETNA ANKETA. /
/ Alle interessierten Stakeholder und Bürger, die ihre Meinung zu den vorläufigen strategischen Ausrichtungen äußern möchten, werden gebeten, dies über ein Online-Formular zu tun, das unter diesem Link zur Verfügung steht: ONLINE-FORMULAR.

Spletni vprašalnik bo odprt do 25. novembra 2020. Zbrane povratne informacije bodo natančno preučene in obravnavane v postopku priprave prihodnjega programa Interreg. / Die Online-Umfrage wird bis zum 25. November 2020 geöffnet sein. Das gesammelte Feedback wird im Rahmen des Programmierungsprozesses für die Vorbereitung des künftigen Interreg Programms sorgfältig geprüft und diskutiert.

UDELEŽITE SE SPLETNIH SEMINARJEV/
NEHMEN SIE AN DEN WEBINAREN TEIL

Potekala bosta dva spletna seminarja (webinarja): /
Es finden zwei Webinare statt:

v torek, 10. novembra 2020 od 9.30 do 12.30, v nemškem jeziku (rok za prijavo je 6. november 2020) /
am Dienstag, den 10. November 2020 von 9.30 bis 12:30 Uhr in deutscher Sprache (die Anmeldung ist bis zum 6. November 2020 möglich)

v petek, 13. novembra 2020 od 9.30 do 12.30, v slovenskem jeziku (rok za prijavo je 11. november 2020) /
am Freitag, den 13. November 2020 von 9:30 bis 12:30 Uhr in slowenischer Sprache (die Anmeldung ist bis zum 11. November 2020 möglich)

Cilji spletnih seminarjev so: /
Die Ziele der Webinare sind es:

seznaniti širšo javnost z osnovno usmeritvijo prihodnjega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027, /
die Öffentlichkeit mit der grundlegenden Ausrichtung des künftigen Interreg Programms Slowenien-Österreich 2021-2027 vertraut zu machen,
predstaviti in razpravljati o možnih ukrepih in razlogih za izbor/neizbor specifičnih ciljev, /
mögliche Maßnahmen und Gründe für die Auswahl/Nichtauswahl spezifischer Ziele vorzustellen und zu erörtern,
povabiti in motivirati udeležence za podajo komentarjev in povratnih informacije o osnutku dokumenta o ciljih politik. /
die Teilnehmer einzuladen und zu motivieren, Kommentare und Feedback zum Entwurf des Dokuments mit den politischen Zielen abzugeben.

V okviru spletnih seminarjev, ki sta odprta za vse zainteresirane deležnike, bodo (z enakim dnevnim redom) dodatno k spletni anketi podrobneje predstavljeni proces programiranja in predhodne strateške usmeritve z možnostjo interaktivnih razprav. Prosimo, registrirajte se tukaj: PRIJAVA NA SPLETNI SEMINAR. /
Die Webinare stehen allen Interessierten offen und werden (mit derselben Agenda) die Online-Umfrage mit einer detaillierteren Darstellung des Programmierprozesses und der Präsentation der vorläufigen strategischen Ausrichtungen sowie der Möglichkeit interaktiver Diskussionen begleiten. Bitte registrieren Sie sich hier: ANMELDUNG ZUM WEBINAR.

The Managing Authority / Joint Secretariat of the CP Interreg V-A SI-AT

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)